home »

دربارۀ واچْمَن نی

واچْمَن نی در سن هفده سالگی در سال ١٩٢٠ در سرزمین اصلی چین مسیحی شد و همان سال شروع به نوشتن کرد. در طی تقریباً سی سال خدمتگزاری خود، واچْمـَن نی بطور واضح هدیه ای منحصر به فرد از طرف خداوند به بـَدنِ خویش (کلیسا)، جهت حرکت خداوند در این عصر بود. او در سال ١٩۵٢ به خاطر ایمانش زندانی شد و تا پایان زندگی اش در سال ١٩٧٢ در زندان بود. پیام های او منشاء وافری از مکاشفات و تاٴمینات روحانی برای مسیحیان سراسر دنیا باقی مانده است.

(قطعۀ منتخب از آخرین نامۀ واچْمَن نی که در روز فوت ایشان نوشته شده بود)
"...درعیـن بیماری هنوز در قلب شاد مانـده ام."
(قطعۀ منتخب از آخرین نامۀ واچْمَن نی
که در روز فوت ایشان نوشته شده بود)