Living Stream Ministry کارهای واچْمَن نی و ویتنِس لی را منتشر می کند، و مجموعه های معتبر و صریح از آثار پُر ارزش این دو خدمتگزارِ خداوند عیسی مسیح را عرضه می کند. نوشته های واچْمَن نــی و ویتنِس لــی بر مسرّت بردن از حیات الهی، که تمام ایمانداران دارای آن می باشند و بر بنــاســازی کلیســا، که هدف کار خداوند با انسان در این عصر می باشد، تمرکز می کند.

Living Stream Ministryخرسند است که چند کتاب رایگان را برای دانلود و چاپ در اینجا ارائه کند